Neodkladná a intenzivní péče o dětského a dospělého pacienta


Obecné informace k tématu

Neodkladná a intenzivní péče, resuscitace, první pomoc v terénu, zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělá plicní ventilace, očišťovací metody krve, anesteziologie, katetrizace močového měchýře, punkce artérie, hodnocení a léčba bolesti, stimulace vnímání, klinické doporučené postupy.

V rámci projektu Vzdělávání ke zvýšení kompetencí zdravotnických pracovníků se zaměřením na poskytování kvality a bezpečí zdravotnických služeb realizovala katedra ARIPP (anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče) 37 vzdělávacích akcí a 17 certifikovaných kurzů, některé z nich i opakovaně. Všechny akce byly zaměřeny na neodkladnou a intenzivní péči o dětského a dospělého pacienta. Všichni účastníci kurzů a vzdělávacích akcí obdrželi jednotlivé přednášky v písemné formě a současně byli seznámeni s databázovým znalostním systémem, ve kterém si jednotlivé přednášky mohli vyhledat a vytisknout.

Vzdělávací akce
 • Kardiopulmonální resuscitace a zajišťování dýchacích cest u dětí
 • Stimulace vnímání
 • Hodnocení a léčba bolesti u dětí
 • Hodnocení a léčba bolesti u dospělých
 • První pomoc u dětí
 • Život ohrožující stavy v přednemocniční péči
 • Novinky v péči o novorozence a kojence
 • Anestézie a intenzivní medicína v praxi
 • Neodkladná a intenzivní péče o pacienta s poruchou kardiovaskulárního systému
 • Neodkladná a intenzivní péče o pacienta s poruchou respiračního systému
 • Neodkladná a intenzivní péče o pacienta s neurologickým postižením
 • Nozokomiální nákazy ve zdravotnických zařízeních
 • Kvalita a bezpečí zdravotní péče
 • Komplikace v průběhu porodu
 • Neodkladné stavy u těhotných
 • Etika a právo v intenzivní péči
Certifikované kurzy
 • Zajišťování průchodnosti dýchacích cest u dospělých pacientů
 • Punkce arterií
 • Katetrizace močového měchýře u mužů
 • Práce sestry v anesteziologii
 • Očišťovací metody krve
 • Aktivizace a mobilizace pacienta v intenzivní péči
 • Operační řízení přednemocniční neodkladné péče
 • Úlevové techniky v péči o novorozence a kojence
 • Metody sterilizace a dezinfekce
 • Elektrokardiografie v diagnostice poruch srdečního rytmu
 • Umělá plicní ventilace
 • Resuscitační a intenzivní péče o děti
 • Ošetřovatelská péče v anesteziologii u dětí

Téměř ve všech kurzech a vzdělávacích akcích byly prováděny praktické nácviky na modelech, trenažérech a simulátorech, které signalizují správnost postupů při kardiopulmonální resuscitaci (KPR), defibrilaci, zajišťování dýchacích cest, obtížné intubaci, katetrizaci mužů, dívek i chlapců (včetně novorozenců), punkcích a kanylacích artérií, zavádění gastrické sondy, apod. Současně byla v některých kurzech účastníkům nabídnuta také e-learningová opora studia, která je jinak hojně využívána ve specializačním vzdělávání, které probíhá v NCO NZO Brno v mnoha oborech.

Zpět nahoru

Novinky

Kanylace arteria radialis [YouTube 5m20s]

Zpět nahoru

Zajímavé články

FENDRYCHOVÁ, J. Několik poznatků z výzkumu procedurální bolesti u novorozenců. Pediatrie pro praxi, 2013, roč. 14, č. 5, s. 326-328.
FENDRYCHOVÁ, J. Vybrané hodnotící škály v péči o novorozence. Pediatrie pro praxi, 2014, roč. 15., č. 3, s. 171-173. ISSN 1213-0494
FENDRYCHOVÁ, J. Proces adaptace doporučeného postupu v péči o kůži novorozenců. Pediatrie pro praxi, 2014, roč. 15., č. 6, s. 366-370. ISSN 1213-0494
FENDRYCHOVÁ, J. Adaptovaný klinický doporučený postup: Péče o kůži novorozence. Pediatrie pro praxi, 2015, roč. 16., č. 4, s. 275-278. ISSN 1213-0494
Uvedené články si můžete přečíst v archivu časopisu Pediatrie pro praxi
NOLAN, J. P.; SOAR, J. et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010

Zpět nahoru

Fórum

Diskuzní fórum je k dispozici v LMS Moodle. Abyste jej mohli využívat je nutné přihlášení.


Dobrá praxe ČR / zahraničí

Kardiopulmonální resuscitace - Video určené k výuce kardiopulmonální resuscitace na základních a středních školách vzniklo v souladu s doporučeními European Resuscitation Council (ERC) Guidelines 2010 ve spolupráci s Českou resuscitační radou a Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje.

Zpět nahoru

Otestujte své znalosti a odpovězte na následující otázky. Každá otázka má jen jednu správnou odpověď.

1) Víte, že v případě potřeby zdravotnické záchranné služby (ZZS) voláme na telefonní číslo:

150
155
158

2) Víte, že kardiopulmonální resuscitaci (KPR) dítěte zahajujeme:

umělými vdechy
kompresemi hrudníku
uložením postiženého do stabilizované polohy

3) Víte, že při resuscitaci těhotné ve vysokém stupni těhotenství:

ji nakloníme mírně na levý bok a poté začneme resuscitovat
ji ponecháme v poloze na zádech a poté začneme resuscitovat
ji nakloníme mírně na pravý bok a poté začneme resuscitovat

4) Víte, že asystolii u dospělého pacienta v bezvědomí řešíme:

kardiopulmonální resuscitací
defibrilací
kardiostimulací

5) Víte, že k zajištění dýchacích cest dítěte můžeme použít:

ústní vzduchovod
ústní lopatku
ústní rozvěrač

6) Víte, že Americká společnost pro léčbu bolesti (American Pain Society) doporučila hodnotit bolest jako 5. vitální funkci již v roce:

1986
1996
2006

7) Víte, že v České republice ročně umírá na následky úrazů:

30 dětí
300 dětí
3 000 dětí

8) Víte, že v současné době je za nejjednodušší a nejméně zatěžující metodu vhodnou k ověření správnosti zavedení gastrické sondy považována metoda:

bublinková
auskultační
pH metrie

9) Víte, že po dekanylaci arterie radialis je doporučováno:

místo vpichu 5–10 minut aktivně tisknout sterilním tamponem, poté přiložit tlakový obvaz, případně sáček s pískem
místo vpichu 5–10 minut aktivně tisknout sterilním tamponem, poté přiložit tlakový obvaz, případně sáček s pískem
místo vpichu standardně přelepit sterilním tamponem

10) Víte, že Tiemanův katétr je:

rovný, určený k cévkování ženy
rovný, se zahnutým kuželovitým zobáčkem, určený k cévkování ženy
rovný, se zahnutým kuželovitým zobáčkem, určený k cévkování muže

11) Víte, že Sellickův hmat je:

tlak na chrupavku štítnou
tlak na chrupavku prstencovou
tlak na jakoukoliv chrupavku průdušnice

12) Víte, že neinvazivní ventilaci aplikujeme pomocí speciálních pomůcek, a to:

endotracheální kanylou nebo laryngeální maskou
těsnící kyslíkovou maskou nebo kyslíkovou helmou
ústním vzduchovodem nebo nosním vzduchovodem

13) Víte, že při hlubokém odsávání z endotracheální kanyly (ETK):

zasuneme cévku do ETK tak hluboko, až ucítíme odpor, poté ji o 1 - 1,5 cm povytáhneme, začneme sát a přitom cévku vytahujeme
zasuneme cévku do ETK tak hluboko, až ucítíme odpor, začneme sát a přitom cévku vytahujeme
zasuneme cévku do ETK do hloubky 15 cm, začneme sát a přitom cévku vytahujeme

14) Víte, že je-li člověk upoutaný na lůžko, k prvním změnám na orgánových systémech dochází:

za 48 hodin
za 24 - 36 hodin
do 12 hodin

15) Víte, že kapnometrie měří koncentraci oxidu uhličitého u ventilovaného pacienta:

ve vdechovaném vzduchu
ve vydechovaném vzduchu
v okolí ventilátoru

16) Víte, že procento popálené plochy kůže u dospělého určujeme:

pravidlem devíti
pravidlem plochy dlaně (ruky)
žádná pravidla nejsou, stačí odhad

 
Zpět nahoru

Seznam doporučené literatury a zdrojů

Kompletní seznam naleznete v LMS Moodle po přihlášení.

ADAMUS, M. a kol. Základy anesteziologie, intenzivní medicíny a léčby bolesti. 2. rozšířené vydání. Olomouc: UP Olomouc, 2012, 358 s. ISBN-13: 978-80-244-2996-0.
BULÍKOVÁ, T. EKG pro záchranáře nekardiology. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015, 96 s. ISBN 978-80-247-5307-2.
DOBIÁŠ, V. Klinická propedeutika v urgentní medicíně. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2013, 208 s. ISBN 978-80-247-4570-1.
FEDORA, M. a kol. Dětská anesteziologie. Brno: NCO NZO, 2012. 268 s. ISBN 978-80-7013-544-0
FENDRYCHOVÁ, J. Hodnotící metodiky v péči o novorozence. 2. Přepracované a rozšířené vydání. Brno: NCO NZO, 2013. 112 s. ISBN 978-80-7013-560-0
FENDRYCHOVÁ, J. Proces adaptace doporučeného postupu v péči o kůži novorozenců. Pediatrie pro praxi, 2014, roč. 15., č. 6, s. 366-370. ISSN 1213-0494
HAŠPLOVÁ, J. Masáže dětí a kojenců. Praha: Portál, 2009. 114 s. ISBN 978-80-7367-652
KLIMEŠOVÁ, L., KLIMEŠ, J. Umělá plicní ventilace. 1. vydání. Brno: NCO NZO, 2011, 110 s. ISBN 978-80-7013-538-9.
KOLEKTIV PRÁVNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. Univerzita medicínského práva. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2013, 232 s. ISBN 978-80-247-5113-9.
LÍČENÍK, R. Klinické doporučené postupy. Obecné zásady, principy tvorby a adaptace. Olomouc: Univerzita Palackého, Lékařská fakulta, 2009. 117 s. ISBN 978-80-244-2265-7
MÁCA, J. a kol. ARDS v klinické praxi. 1. vydání. Praha: Maxdorf, 2015, 612 s. ISBN-13: 978-80-7345-447-0.
NOLAN, J. P.; SOAR, J.; ZIDEMAN, D. A. et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. [Online]. [Citováno 2015-07-23]. Dostupné na: http://www.resuscitace.cz/?page_id=47
PTÁČEK, R.; BARTŮNĚK, P.; MACH, J. a kol. Lege artis v medicíně. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2013, 232 s. ISBN 978-80-247-5126-9.
SRNSKÝ, P. První pomoc u dětí. Praha: Grada Publishing, 2007. 111 s. ISBN 978-80-247-1824-8
TRUHLÁŘ, A. Kardiopulmonální resuscitace v nemocnici. Postgraduální medicína, 2012, roč. 14, č. 5, s. 469-479.
VIKLICKÝ, O.; TESAŘ, V.; DUSILOVÁ SULKOVÁ, S. a kol. Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010, 192 s. ISBN 978-80-247-3227-5. ZEMANOVÁ, J., ZOUBKOVÁ, R. Vybrané kapitoly z léčby bolesti. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 61 s. ISBN 978-80-7464-113-8

Zpět nahoru

Kalendář akcí


 
pracuji...
Zpět nahoru