Perioperační péče


Obecné informace k tématu

Ošetřovatelská perioperační péče, operační tým, perioperační sestra, bezpečnost pacienta, operační sály, aseptický provoz, edukace pacienta, zdravotnické prostředky, bariérový režim, bezpečnost personálu, perioperační bezpečnostní list

Perioperační péče se zabývá především bezpečnou ošetřovatelskou péčí o pacienty podstupující operační výkon. Personál pracující na operačních sálech musí být vysoce erudovaný a vzdělaný nejen v ošetřovatelských technikách, ale i odborných chirurgických postupech. Zdravotnictví i medicína se celosvětově neustále rozvíjí a vědecko-technický rozvoj lze v těchto oborech považovat za jeden z nejrozvinutějších. Proto je nezbytně nutné pro perioperační personál se neustále školit a prohlubovat a získávat stále nové informace v jednotlivých odbornostech.

Kvalita perioperační péče a bezpečí operovaného pacienta je prvotním předpokladem pro získání certifikátu bezpečné nemocnice.

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů pod Katedrou anestézie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče poskytuje vzdělávání formou certifikovaných kurzů, které opravňují držitele provádět úzce specializované nebo vymezené činnosti. Tyto certifikované kurzy jsou akreditovány Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Legislativa nepostradatelná pro perioperační péči:
Certifikované kurzy:
  • Práce sestry v intervenční angiologii a radiologii
  • Metody sterilizace a dezinfekce-způsoby jejich kontroly
  • Perioperační péče o pacienta při neurochirurgických výkonech
Vzdělávací akce:
  • Práce perioperační sestry v gynekologii a porodnictví
  • Kvalita perioperační péče se zaměřením na personální problematiku
  • Kvalita a bezpečí pacienta v prostředí operačního sálu
  • Perioperační péče o pacienta v urologii a endourologii
  • Základy perioperační péče na malých a zákrokových sálech
  • Perioperační péče o oční chirurgii
Cílem je:
poskytnout účastníkům možnosti zaměřit se na jednotlivé etapy perioperačního procesu, předcházet nežádoucím událostem na operačních sálech, zaměřit své činnosti do správně nastavených procesů, dodržovat jejich postupy a získávat nové poznatky.
Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.
Michel De Montaigne

Učit se znamená objevovat to, co už víš.
Konat znamená demonstrovat, že to to víš.
Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty.
Všichni jste zároveň žáci, praktikanti a učitelé.
Richard Bach

Zpět nahoru

Novinky

Portál LF MU Brno: Digitální video

Zpět nahoru

Zajímavé články

Rizika v intraoperační ošetřovatelské péči [PDF článek]
Perioperační dokumentace v ČR [PDF diplomová práce]
Intervenční radiologie (DSA) [YouTube 2m20s]

Zpět nahoru

Fórum

Diskuzní fórum je k dispozici v LMS Moodle. Abyste jej mohli využívat je nutné přihlášení.

Zpět nahoru

Dobrá praxe ČR / zahraničí

Hodnocení přínosu projektů NCO NZO financovaných z ESF a zaměřených na školení nelékařských zdravotnických pracovníků v problematice perioperační péče

Zpět nahoru

Otestujte své znalosti a odpovězte na následující otázky. Každá otázka má jen jednu správnou odpověď.

1) Jakou formou může perioperační sestra získat specializaci v perioperační péči?

studiem na vysoké škole
studiem na VOŠ
studiem specializačního vzdělávání na akreditovaném pracovišti

2) Podmínkami k získání a uznání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání se zabývá?

Zákon 95/2004 Sb. v platném znění
Zákon 96/2004 Sb. v platném znění, novelizovaný vyhláškou 105/2011 Sb.
Zákon 258/2000 Sb. v platném znění

3) Harmonogram práce je:

plán nebo seznam, který stanovuje postup nějaké lidské činnosti z časového hlediska
seznam pracovních pochůzek, které plní pracovník v průběhu pracovní doby
seznam zdravotnického materiálu, které používáme k pracovní činnosti na operačním sále

4) Záměně operovaného pacienta předcházíme kontrolou:

identifikačního náramku a operačního programu
identifikačního náramku, dokumentace pacienta, operačního programu a operační knihy
identifikačního náramku, dokumentace pacienta, operačního programu, dotazem pacienta na jméno, vyplněním bezpečnostního perioperačního listu

5) Verifikační protokol vyjadřuje:

protokol o diagnóze pacienta
anamnestické údaje
stranový protokol

6) Jak předejít podchlazení pacienta?

pacientovi poskytujeme možnosti vyhřívání formou vyhřívacích podložek a vyhřívaných roztoků
pacientovi zajistíme teplé operační prádlo
pacienta nemusíme během operačního výkonu zajišťovat před prochlazením, nehrozí mu takové nebezpečí

7) Co provedeš v případě pracovního úrazu?

zápis do protokolu do operační knihy, vyšetření závodním lékařem
zápis do inventární knihy, vyšetření odborným lékařem
zápis do knihy úrazů nebo elektronické databáze úrazů, vyšetření závodním lékařem

8) Je účast na školeních PO a BOZP na pracovištích povinná?

ano, po dvou letech pravidelně
ano, po jednom roce pravidelně
není nezbytně nutná, pouze v případě nějaké mimořádné události, pracovního úrazu apod.

9) Která vyhláška upravuje podmínky o předcházení a šíření infekčních nemocí a hygienické požadavky na provoz ZZ?

Vyhláška č. 224/2000 Sb. v platném znění
Vyhláška č. 306/2012 Sb. v platném znění
Vyhláška č. 343/2011 Sb. v platném znění

10) Nemocniční nákaza:

je nákaza, která vznikla v příčinné souvislosti s pobytem nebo výkony prováděnými ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu sociální péče v příslušné inkubační době
je nákaza, která proběhla u pacienta až po propuštění z hospitalizace ve zdravotnickém zařízení
je infekční komplikace u pacienta, který byl přijat do nemocnice s bakteriálním kmenem rezistentním k antibiotikům

11) Co je účelem fixace tkáně při biologickém vyšetření?

barvení tkáně před vyšetřením
připevnění tkáně v nádobě
denaturace bílkovin

12) Sterilizace:

proces, který vede k usmrcování všech mikroorganismů schopných rozmnožování včetně spór, k nezvratné inaktivaci virů a usmrcení zdravotně významných červů a jejich vajíček
jsou postupy, které zaručují usmrcení bakterií, virů, mikroskopických hub a některých bakteriálních spór, nezaručují však usmrcení ostatních mikroorganismů (například vysoce rezistentních spór) a vývojových stadií zdravotně významných červů a jejich vajíček
soubor opatření ke zneškodňování mikroorganismů pomoci fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci.

13) Bariérové ošetřovatelské postupy slouží k:

zabezpečení asepse na operačním sále
zabezpečení úklidu na operačním sále
zabezpečení kontroly provozu oddělení

14) Která platná norma nám umožňuje používání rouškovacích systémů?

ČSN EN 50133
ČSN EN 13795
platná norma v ČR není stanovena

15) Co je to hygienicko epidemický režim?:

soubor preventivních a represivních opatření a požadavků na provoz zdravotnického zařízení
režim omezující pohyb nemocných osob ve zdravotnickém zařízení
postup pro úklid zdravotnických zařízení

 
Zpět nahoru

Seznam doporučené literatury a zdrojů

Kompletní seznam naleznete v LMS Moodle po přihlášení.

Práce sestry v intervenční angiologii a radiologii
BOUDNÝ, J.; KÖCHER, M.; PEREGRIN, J.; VÁLEK, V. Moderní diagnostické metody IV. díl - Instrumentarium k intervenčním výkonům. Brno: IDV PZ, 2000. 42 s. ISBN 80-713-298-1.
Časopis moderního ošetřovatelství Florence. Praha: Galén. ISSN 1801 - 464X
ČERTÍK, B. Onemocnění karotid a velkých cév aortálního oblouku. Praha: Grada Publishing, 2005.164 s.
DUDA, M. a spol. Práce sestry na operačním sále. Praha: GRADA Publishing, 2000. 392 s. ISBN 80-7169-642-0.
DUDA, M.; CZUDEK, S. s kol. autorů. Miniinvazivní chirurgie. Třinec: Nemocnice Podlesí, 1996. 231 s.
JEDLIČKOVÁ J. a kolektiv autorů. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2012. 268 s. ISBN 978-80-7013-543-3.
KALA, Z., KYSELA P., JEDLIČKOVÁ J. ŠILHART Z., HAMTILOVÁ I. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2011. 162 s. ISBN 978-80-7013-536-5.
KARETOVÁ, D., STANĚK, F., a kol.: Angiologie pro praxi. Praha: MAXDORF, 2007.400 s. ISBN
KRAJINA A., Peregrin J. H., Intervenční radiologie Miniinvazivní terapie. 1. vyd. Hradec Králové, 2005. 835 s. ISBN 80-86703-08-8.
PROCHÁZKA V., ČÍŽEK V. a kolektiv autorů. Vaskulární diagnostika a intervenční výkony. 1.vyd. Praha Maxdorf, 2012. 220 s. ISBN 978-80-7345-284-1.

Metody sterilizace a dezinfekce-způsoby jejich kontroly
GÖPFERTOVÁ, D., PAZDIORA, P., DÁŇOVÁ, J. Epidemiologie: obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 299 s. ISBN 80-246-1232-1.
JEDLIČKOVÁ, J. a kol. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno NCO NZO, 2012, 268 s. ISBN 978-80-7013-543-3.
KOLÁŘ, M. Infekce u kriticky nemocných. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 379 s. ISBN 978-80-7262-488-1.
MAĎAR, R. a kol. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 184 s. ISBN 80-247-1673-9.
MELICHERČÍKOVÁ, V. Sterilizace a dezinfekce v prevenci nozokomiálních nákaz. Praha: Galén, 2007. 57 s. ISBN 978-80-7262-468-3.
MILLER, Neil Z. Co možná nevíte o očkování. 1. vyd. Praha: Elfa, 2010. 156 s. ISBN 978-80-86439-11-2.
PAZDIORA, P. Očkování: aktuální očkovací kalendář, základní charakteristiky preventabilních infekcí. Olomouc: Solen, 2012. 14 s. ISBN 978-80-87327-83-8.
PODSTATOVÁ, H. Základy epidemiologie a hygieny. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 158 s. ISBN 978-80-7262-597-0.
STAŇKOVÁ, M., VANIŠTA, J., MAREŠOVÁ, V. Repetitorium infekčních nemocí. 1.vyd. Praha: TRITON, 2008. 208 s. ISBN 978-80-7387-056-0.
ŠEJDA, J., ŠMERHOVSKÝ, Z., GÖPFERTOVÁ, D. Výkladový slovník epidemiologické terminologie. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 120 s. ISBN 80-247-1068-4.
ŠRÁMOVÁ, H. a kol. Nozokomiální nákazy. II. vyd.1. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 2001. 303 s. ISBN 80-85912-25-2.

Perioperační péče o pacienta při neurochirurgických výkonech
JEDLIČKOVÁ J. a kolektiv autorů. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2012. 268 s. ISBN 978-80-7013-543-3.
KŘIVÁNKOVÁ, M., HRADOVÁ, M. Somatologie: učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 214 s. 20 s. ISBN 978-80-247-2988-6.
PAFKO, P. et al. Základy speciální chirurgie. 1.vyd. Praha: Galen, Karolinum, 2008. 385 s. ISBN 978-80-7262-402-7 (Galén), ISBN 978-80-246-1451-9 (Karolinum).
ROKYTA, R. Somatologie. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009-2010. 3 sv. ISBN 978-80-7357-454-3.
SAMEŠ, M. a kol. Neurochirurgie. Učebnice pro lékařské fakulty a postgraduální studium příbuzných oborů. Praha: Maxdorf, 2005. 127 s. ISBN 80-7345-072-0.
SMRČKA, M.; PŘIBÁŇ, V. a spol. Vybrané kapitoly z neurochirurgie pro studenty lékařské fakulty. 1. vyd. Brno: LF MU, 2005. 98 s. ISBN 80-210-3788-1.
WENDSCHE, P., POKORNÁ, A., ŠTEFKOVÁ, A. Perioperační ošetřovatelská péče. Praha: Galén, 2012. 117 s. ISBN 978-80-7262-894-0.

Kvalita perioperační péče se zaměřením na personální problematiku
CEJTHAMR, V.; DĚDINA, J. Management a organizační chování. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2010. 344 s. ISBN 978-80-247-3348-7.
DĚDINA, J.; ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 328 s. ISBN 978-80-247-2149-1.
HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 978-80-247-1457-8.
HŘEBÍČEK, V. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 154 s. ISBN 978-80-210-4537-8.
JEDLIČKOVÁ J. a kolektiv autorů. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2012. 268 s. ISBN 978-80-7013-543-3.
SCHNEIDEROVÁ M. Perioperační péče. 1.vyd.. Praha: Grada 2014. 112 s. ISBN 978-80-7013-552-5.
SVOBODNÍK, P. Management pro zdravotníky v kostce. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2009. 127 s. ISBN 978-80-7013-498-6.

Kvalita a bezpečí pacienta v prostředí operačního sálu
JEDLIČKOVÁ J. a kolektiv autorů. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2012. 268 s. ISBN 978-80-7013-543-3.
NICHOLLS A., WILSON I. Perioperační medicína. 1. české vyd. Praha: Galén. 2006. 370 s. ISBN 80-7262-320-6.
SCHNEIDEROVÁ M. Perioperační péče. 1.vyd. Praha: Grada. 2014. 112 s. ISBN 978-80-7013-552-5.
WENDSCHE P., POKORNÁ A., ŠTEFKOVÁ I. Perioperační ošetřovatelská péče. 1.vyd. Praha: Galén. 2012. 117s. ISBN978-80-7262-894-0.
WICHSOVÁ J., PŘIKRYL P., POKORNÁ R., BITTNEROVÁ Z. Sestra a perioperační péče. 1.vyd. Praha: Grada Publishing.. 2013. 192 s. ISBN 978-80-247-3754-6

Perioperační péče o pacienta v urologii a endourologii
DUDA M. et al. Práce sestry na operačním sále. Grada publishing. Praha 2000. ISBN 80-7169-642-0. HERÁČEK J, URBAN M. et al. Urologie pro studenty (online), cit. 09.01.2012. Androgeos, 2012. Dostupný z http://www.urologieprostudenty.cz. Verze 2.0 (2012), ISBN 978-80-254-1859-8.
JEDLIČKOVÁ J. a kolektiv autorů. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2012. 268 s. ISBN 978-80-7013-543-3.
KALA Z, PENKA I et al. Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Brno 2010. ISBN 978-80-7013-518-1.
MANGRAM AJ, HORAN TC, PEARSON ML et al. Guideline for prevention of surgical site infection, 1999. Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Infect Control Hosp Epidemiol 1999; 20:250-278.
PACÍK D. et al. Urologie pro sestry. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Brno 1996. ISBN 80-7013-235-3.
VAN ‘t RIET M, STEYERBERG EW, NELLENSTEYN J, et al. Meta-analysis of techniques for closure of midline abdominal incisions. Br J Surg 2002; 89:1350-1356.
VIRA MA, STECKEL J. Core Principles of Perioperative Care. Campbell-Walsh Urology, 10th edition. Saunders. Philadelphia 2012. ISBN 978-1-1460-6911-9.

Základy perioperační péče na malých a zákrokových sálech
DUDA M. et al. Práce sestry na operačním sále. Grada publishing. Praha 2000. ISBN 80-7169-642-0.
JEDLIČKOVÁ J. a kolektiv autorů. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2012. 268 s. ISBN 978-80-7013-543-3.
SCHNEIDEROVÁ M. Perioperační péče. 1.vyd. Grada. Praha 2014. 112s. ISBN 978-80-7013-552-5.
WENDSCHE P., POKORNÁ A., ŠTEFKOVÁ I. Perioperační ošetřovatelská péče. 1.vyd. Praha. Galén. 2012. 117s. ISBN978-80-7262-894-0.
WICHSOVÁ J., PŘIKRYL P., POKORNÁ R., BITTNEROVÁ Z. Sestra a perioperační péče. 1.vyd. Grada Publishing. Praha. 2013. 192 s. ISBN 978-80-247-3754-6.

Perioperační péče o oční chirurgii
BRÍMOVÁ P. Ošetřovatelská péče v oční chirurgii. 1.vyd. Brno: NCO NZO 2013. 112 s. ISBN 978-80-7013-541-9.
JEDLIČKOVÁ J. a kolektiv autorů. Ošetřovatelská perioperační péče. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2012. 268 s. ISBN 978-80-7013-543-3.
SCHNEIDEROVÁ M. Perioperační péče. 1.vyd. Grada. Praha 2014. 112s. ISBN 978-80-7013-552-5.
VÍCHA I. a kol. Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii. 1.vyd. Brno: NCO NZO 2010. 167 s. ISBN 978-80-7013-541-9.
WENDSCHE P., POKORNÁ A., ŠTEFKOVÁ I. Perioperační ošetřovatelská péče. 1.vyd. Praha. Galén. 2012. 117s. ISBN978-80-7262-894-0.
WICHSOVÁ J., PŘIKRYL P., POKORNÁ R., BITTNEROVÁ Z. Sestra a perioperační péče. 1.vyd. Grada Publishing. Praha. 2013. 192 s. ISBN 978-80-247-3754-6.

Zpět nahoru

Kalendář akcí


 
pracuji...
Zpět nahoru