Ošetřovatelská a nutriční péče


Obecné informace k tématu

všeobecná sestra, ošetřovatelská péče, rehabilitační ošetřování, nutriční péče, nutriční terapeut, nelékařský zdravotnický pracovník, bazální stimulace, biografie klienta, spirituální potřeby
Být sestrou je vyznamenání a poslání.
Marta Staňková

Ošetřovatelská péče je pilířem komplexní zdravotní péče o pacienty. V ošetřovatelské profesi je nezbytné si kontinuálně doplňovat znalosti. Díky kvalitnímu vzdělávání je ošetřovatelská péče v České republice na vysoké úrovni.

Nutriční péče se věnuje problematice stravování pacientů, která je nedílnou součástí léčby v nemocnici. Nutriční terapeuti pracují v úzké spolupráci se sesterskými týmy klinických oddělení. Musí být schopni podat komplexní informace o výživě daného pacienta se stanovením konkrétních výživových doporučení a jednotlivých složek stravy v závislosti na mnoha aspektech.

Rehabilitace je celospolečenský proces a představuje koordinovanou činnost všech složek společnosti s cílem zařadit člověka postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady do aktivního společenského života.

Lymfedém znamená otok, který je způsobený poruchou odtoku lymfy. Má tuhý charakter a vede někdy až k bizarnímu zvětšení příslušné části těla (elefantiáze). Odtok mízy je nezbytný pro odstranění bílkovin a dalších látek z tkáně. Jeho zablokování vede k postupnému hromadění tekutiny a vzniku otoku.

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Ošetřovatelská péče nebo pedagogická praxe je v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) klienta nebo žáka. Předpokladem je také práce s autobiografií (individualitou) klienta a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského nebo pedagogického procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. Bazální stimulace® je integrovatelná do klinické péče (intenzivní medicína, neonatologie, následná péče) a také do neklinické praxe (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, speciální školy, hospice a domácí péče). U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života. Zdroj: bazalni-stimulace.cz

Biografie (životní příběh) klienta – důležitá součást informací pro ošetřovatelskou péči o osobu trpící symptomy demence. Biografie specificky ovlivňuje implementaci dalších konceptů péče do praxe. Zakladatel psychobiografického modelu péče Prof. Erwin Böhm definuje podstatu konceptu: „Nejdříve rozhýbej psychiku, potom tělo. Nejdříve pečuj o duši, potom o tělo“.

Neurofyziologie (z řec. neuron, šlacha, nerv a fysis, živá příroda) je odvětví fyziologie, které se zabývá studiem fyzikálních a chemických procesů v nervové soustavě živočichů a člověka. Zkoumá například buněčně fyziologické základy nervových vzruchů, přenos signálů mezi neurony nebo elektrochemické fungování mozku. Neurofyziologie úzce souvisí s neurologií, psychologií a kognitivní vědou. Nejčastěji užívanou metodou je elektrofyziologie, která dnes umožňuje i přímé sledování procesů v nervové síti a v mozku. Ve spojení s počítačovým zpracováním a zobrazovacími metodami (imaging) vedla ke vzniku například funkční magnetické rezonance. Zdroj: wikipedia.org

Vzhledem k demografickým změnám v České republice, které jsou charakterizované rapidním nárůstem podílu starších věkových kategorií, vyvstává potřeba mít dobře připravené nelékařské pracovníky na poskytování ošetřovatelské i sociální péče. Vzdělávací akce rozšiřují a prohlubují znalosti nelékařských pracovníků v širokém spektru problematiky ošetřovatelské péče, nutriční péče i rehabilitačního ošetřovatelství. Důraz při realizaci vzdělávací akcí je kladen na praktické nácviky, případové studie, edukace pacienta a jeho rodinných příslušníků, kazuistiky.

Ošetřovatelství je náročná a hluboce lidská profese, vyžadující poctivé celoživotní vzdělávání. To nás nejen udržuje na patřičné profesionální úrovni, ale také chrání před syndromem vyhoření.

Potřebujete získat přehled o nových postupech a používaných materiálech v oblasti odbornosti (při výkonu) ošetřovatelské péče?

Nabízíme Vám prohloubení vašich odborných znalostí i praktických dovedností v následujících oblastech:

Vzdělávací akce z oblasti ošetřovatelské a nutriční péče::
 • Základy zdravotní a sociální péče
 • Specifická ošetřovatelská péče o pacienty se stomiemi
 • Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s pohybovým handicapem
 • Paliativní péče
 • Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s onkologickým onemocněním
 • Podpora a pomoc při poskytování dlouhodobé péče
 • Prevence infekčních a sexuálně přenosných chorob
 • Specifická ošetřovatelská péče o pacienty se smyslovým handicapem
 • Vlhké hojení ran
 • Přesuny imobilních pacientů
 • Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s neurologickým onemocněním
 • Komunitní systém péče o duševně nemocné
 • Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s neurologickým onemocněním
 • Péče o bezdomovce
 • Psychiatrická rehabilitace
 • Škola zad
 • Rehabilitační ošetřování s využitím neurovývojových přístupů
 • Rehabilitační ošetřování
 • Duchovní dimenze zdravotníka a pacienta
 • Vzdělávání zdravotníků - cesta k bezpečné a kvalitní ošetřovatelské péči
 • Prohlubující kurz biografie klienta
 • Prohlubující kurz bazální stimulace
 • Klíčové kompetence zdravotníka - nedílná součást ošetřovatelské péče
 • Vzdělávání zdravotníků - cesta ke zvyšování kompetencí
 • Nutriční péče o pacienty s nefrologickým onemocněním
 • Nutriční péče a poradenství u pacientů s diabetem mellitem
 • Nutriční péče o pacienty se stomiemi, enterální a parenterální výživa
 • Nutriční péče o pacienty s nefrologickým onemocněním
 • Nutriční péče a poradenství u pacientů s diabetem mellitem
Certifikované kurzy z oblasti ošetřovatelské a nutriční péče::
 • Elektrodiagnostika nervového systému - EMG, EP
 • Specifická ošetřovatelská péče o děti s diabetem mellitem
 • Praktické zvládání agresivního pacienta
 • Poradenství při kojení a výživě dítěte do 1 roku věku
 • Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí
 • Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se rány a defekty
 • Techniky míní drenáže
 • Práce sestry v domácí péči
 • Specifická ošetřovatelská péče o nemocné s diabetem mellitem
 • Specifická ošetřovatelská péče o nemocné se syndromem diabetické nohy
 • Rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních pacientů
 • Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta
 • Bazální stimulace
 • Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
Cílem je:
připravit všeobecné sestry, nutriční terapeuty a další nelékařské zdravotnické pracovníky na specifické činnosti v souvislosti s poskytováním ošetřovatelské a nutriční péče. Stěžejním posláním je nabízet vzdělání v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny s důrazem na nutnou návaznost v ošetřovatelské i nutriční péči poskytované pacientům/klientům všech věkových skupin v rámci klinických oborů i komunitní péče (ve vlastním sociálním prostředí klienta).

Novinky

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence spolupracuje při zajištění praktické části vzdělávacích akcí s odborníky z akreditovaných zařízení, zejména se jedná o specializovaná pracoviště v rámci fakultních nemocnic. Také spolupracujeme s odbornými společnostmi. Například v rámci certifikovaného kurzu Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se rány a defekty je stěžejním přednášejícím MUDr. Bureš Ivo, předseda České společnosti pro léčbu a hojení ran cslr.cz. Jedinečný je certifikovaný kurz Techniky mízní drenáže, ve kterém přednáší přední odborníci z České lymfologické společnosti lympho.cz. Tradice vzdělávání v NCO NZO je také v oblasti ošetřovatelské péče o pacienty s diabetem mellitem, dbáme na poskytování aktuálních výukových trendů v souladu se standardy a doporučeními České diabetologické společnosti diab.cz.

Aktuálně se věnujeme problematice komunitní péče o duševně nemocné se zaměřením na historii a vznik komunitní péče v ČR a v zahraničí, také „Case managementu“ (obsah práce „Case managera“ – podpora klienta, protikrizové plánování), asertivní komunitní péče, budování vztahu a rehabilitační aliance v terénní péči, kompetence pracovníka v péči o lidi se závažným duševním onemocněním včetně zaměření na podporu, plánování, realizaci plánu v terénu, spolupráci s rodinou. Sledujeme aktuální situaci komunitní péče v ČR včetně propojení sociálních a zdravotnických služeb, možnosti sociálních služeb pro lidi se závažným duševním onemocněním a standard Centra duševního zdraví v rámci reformy psychiatrické péče. V rámci kurzu o duševně nemocné se zabýváme také problematikou práce s lidmi s duální diagnózou (jde o kombinaci závislosti a závažného duševního onemocnění) včetně kazuistik práce psychiatrické sestry v terénu. Odkazy:

Osoby se smyslovým handicapem tvoří specifickou skupinu osob v komunitě. Tyto osoby vzhledem ke svému znevýhodnění vyžadují specifický přístup při poskytování ošetřovatelské péče. Nelékařští pracovníci by měli znát zásady poskytování specifické ošetřovatelské péče, způsoby využití kompenzačních pomůcek poradenskou činnost a možnosti spolupráce se svépomocnými skupinami v závislosti na typu znevýhodnění. Výuka je zajištěna předními odborníky z oblasti komunitní péče, jakými je společnost Tyfloservis a Společnost na pomoc studentům se specifickými nároky: Teiresias součástí výuky je také tlumočení do znakové řeči.

V rámci 62. ČSSKN v Brně 30. 9. 2015 proběhla ustavující schůze - Sekce nelékařských pracovníků v neurofyziologii ČSKN ČLS JEP. Cílem sekce je vzájemná výměna zkušeností a dovedností, pořádání vzdělávacích aktivit a reagování na aktuální problémy v oblasti neurofyziologie, které se přímo dotýkají nelékařských pracovníků, bližší informace: neurofyziologie.cz

Dnem 1. září 2015 nabývá účinnosti zákon č. 200/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky. Odkaz: mzcr.cz

Zpět nahoru

Zajímavé články

Česká společnost pro léčbu rány uvádí své doporučené léčebné postupy: cslr.cz, které se týkají řešení bércového vředu, ischemického defektu, diabetické nohy, komplikované pooperační rány, ostatních chronických ran a pozičních dokumentů EWMA.

Zpět nahoru

Fórum

Diskuzní fórum je k dispozici v LMS Moodle. Abyste jej mohli využívat je nutné přihlášení.


Dobrá praxe ČR / zahraničí

Zde je možné prohlédnout výstupy v podobě písemných prací a jiné dokumenty:

Zpět nahoru

Otestujte své znalosti a odpovězte na následující otázky. Každá otázka má jen jednu správnou odpověď.

1) Jak budete aplikovat Fraxiparin?

do stehna, pod úhlem 25°, bez aspirace a kožní řasy nejlépe vždy do stejného místa, masírovat místo vpichu
pod úhlem 90°, do kožní řasy, která se drží po celou dobu aplikace, střídat místa vpichu do oblasti břicha ve směru hodinových ručiček, místo vpichu nemasírovat
pod úhlem 45°, do kožní řasy, která se uvolní po nabodnutí kůže, místo vpichu je pak nutné důkladně masírovat, není potřeba aktivně kontrolovat projevy krvácivosti

2) Příznaky neuroinfekcí jsou:

meningeální syndrom, světloplachost, teplota, únava, tachykardie, bolesti hlavy, zvracení, příznaky nitrolební hypertenze, poruchy vědomí
obluzené vědomí, poruchy vnímání, halucinace, mutismus, manické poruch, euforie, zkreslení obrazu reality
zrychlený puls, horká a zpocená kůže, pocit dechové tísně

3) Meningeální syndrom se projevuje:

neklidem, snahou o manipulaci okolí, patologicky změněnou náladou, úzkostí, strachem, plačtivostí a uzavřeností
změnou tkáňového prokrvení mozku, bolestí hlavy, zvýšenou teplotou, poruchou hybnosti
ztuhlostí šíje, váznutím předklonu, bolestí při snaze dát hlavu na prsa

4) Audiometrie je:

základní vyšetření pomocí hlasu, kdy používáme šepot a hlasitou řeč a přímé vyšetření zvukovodu, bubínku, případně i středouší
kvantitativní vyšetření sluchu, které se provádí v odhlučněných komorách, dělí se na tónovou a slovní
orientační vyšetření pomocí ladičky, která se přikládá v blízkosti boltce za ucho nebo doprostřed čela

5) Perkutánní transluminární koronární angioplastika (PTCA) spočívá v:

scintigrafickém neinvazivním vyšetření srdce s minimální zátěží, která dokáže rozpoznat poruchu prokrvení myokardu
zavedení kontrastního katétru pod RTG do zúžené koronární arterie přes arteria femoralis, v místě stenózy se nafoukne balónek, který dilatuje zúženou tepnu
ultrazvukovém vyšetření, kdy je sonda, která slouží k diagnostice arytmií umístěná na flexibilním fibroskopu a zavádí se do jícnu

6) Léčba akutního infarktu myokardu – vhodný postup:

oxygenoterapie, analgetika, sedativa, antiarytmika, koronovazodilatancia, antiagregační a trombolytická léčba
kardiotonika, adrenalin, diuretika, ACE inhibitory, léčebná punkce, umělá plicní ventilace, úprava životosprávy, trombolýza, antikoagulační léčba, antialergika, diuretika, by-pass
perkutální translumární koronární angioplastika, noradrenalin, kortikoidy, antitusika, léčebná punkce, Fowlerova poloha, Fraxiparin

7) U infarktu myokardu se vyšetřují srdeční enzymy v biochemické laboratoři – jsou to:

kreatinkináza (CK), aspartátaminotrasferáza (AST), laktatdehydrogenáza (LD)
alaninaminotransferáza (ALT), gamaglutamyltransferáza (GMT), alkalická fosfatáza (ALP)
myoglobin (MG), bilirubin (Bi), tymolová zákalová reakce (TZM)

8) Jako nejčastější příčina vzniku žaludečního vředu se uvádí:

infekce, inhalace toxických látek, aspirace, trauma, mikroaerofilní balkterie, opakovaná zvracení, abusus alkoholu, konzervační látky a barviva v potravinách
neznámá etiologie, dietní chyba, jablečné šťávy, zelenina s nízkým obsahem vlákniny, konzervované potraviny, toxiny
Helicobacter pylori, genetická dispozice, stres, kouření, káva, terapie salicyláty, steroidy, antirevmatika

9) Co je to ERCP?

endoskopická vyšetřovací i léčebná metoda, která spočívá v zavedení fibroskopu do duodena, prohlédnutí dané oblasti a v nástřiku kontrastní látky do žlučovodu a vývodu slinivky břišní s následným rentgenovým snímkováním
endoskopická metoda k vyšetření tlustého střeva, fibroskop se zavádí konečníkem a umožňuje prohlédnout celou oblast tlustého střeva a odebrat vzorky k histologickému vyšetření
endoskopické vyšetření břišní dutiny. Laparoskop se zavádí břišní stěnou po naplnění peritoneální dutiny a umožňuje prohlédnutí orgánů dutiny břišní. Může se zároveň provést biopsie

10) Žaludeční vřed má příznaky:

bolest pod mečovitým výběžkem kosti hrudní, typická je bolest ihned po požití jídla, chuť k jídlu bývá zachována, ale pacient se jídlu vyhýbá z důvodu očekávané bolesti, potíže se zhoršují na jaře a na podzim
bolest v pravém podbřišku, obvykle za 2 hodiny po jídle, typická je bolest na lačno, bývá zachována chuť k jídlu, pacient jí často, aby se vyhnul bolesti, potíže nejsou vázané na sezónní období
bolest za stydkou kostí, typická je bolest při pohybu, pacient chodí v předklonu z důvodu snahy nalézt úlevovou polohu, chuť k jídlu bývá zvýšená, objevuje se regurgitace při předklonu

11) Pacient s hypofunkcí štítné žlázy má příznaky:

neklid, nesoustředěnost, úbytek hmotnosti při zvýšené chuti k jídlu, teplá a zpocená kůže, průjem, nespavost, exoftalmus, zvýšené šlachové reflexy, rychlá a vzrušená řeč, vypadávání vlasů a zvýšená lomivost nehtů
neklid, zvracení, zvýšená tvorba moči v nočních hodinách, otoky na nejníže uložených částech těla – kolem kotníků, časem se mohou šířit vzhůru
zpomalené reakce, netečnost, zvyšování hmotnosti suchá a chladná kůže, bradykardie, zácpa, zvýšená spavost, otok víček, snížení výbavnosti reflexů Achilovy šlachy, pomalá řeč, zpomalení růstu vlasů a nehtů

12) Paradoxní ischurie znamená, že:

odchází vodnatá stolice i přesto, že pacient trpí zácpou
moč samovolně odkapává v malých intervalech z přeplněného močového měchýře
moč samovolně uniká při zvýšení nitrobřišního tlaku (např. při kýchnutí, zvednutí těžkého břemene)

13) Ke stáhnutí břišních svalů „myskylér défense“ dochází při:

vnitřním krvácení do dutiny břišní
obrané reakci na očkovací látku
poruše střevní motility a pasáže GIT

14) Anafylaktický šok je:

označení pro souhrn zdravotních poruch a poškození, souvisejících s dlouhodobým abúzem analgetik a nesteroidních antirevmatik
akutní alergický stav, nastává bronchospasmus, pokles krevního tlaku, oběhové selhání a distribuční šok
zvýšení citlivosti na dotek při neuralgiích trojklaného nervu následkem rozsevu anaerobních bakterií v organismu

15) Tyfloservis se věnuje:

opravám oční přístrojové a vyšetřovací techniky, výrobě polohovacích pomůcek, aby klient v domácí péči mohl zaujmout co nejpohodlnější úlevovou polohu
nevidomým a slabozrakým, které učí zvládat prostorovou orientaci, nácvik sebeobsluhy, psaní a čtení Braillova písma a dalším dovednostem
půjčování zdravotnické techniky pro domácí účely, například polohovacích lůžek, chodítek, nádstavců na WC, kolečkových křesel

 
Zpět nahoru

Seznam doporučené literatury a zdrojů

Kompletní seznam naleznete v LMS Moodle po přihlášení.

AMBLER, Z. Základy neurologie. 7. vyd. Praha: Galén, 2011. 351 s. ISBN 978-80-7262-707-3.
BARTOŠ, A., HASALÍKOVÁ, M. Poznejte demenci správně a včas: příručka pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. 181 s. ISBN 978-80-204-2282-8.
BĚLOBRÁDKOVÁ, J., BRÁZDOVÁ, L. Diabetes mellitus. Brno: NCO NZO. 2006. 161 s. ISBN 80-7013-446-1
BENDA, K. A KOLEKTIV, Lymfedém – komplexní fyzioterapie, lymfodrenáže a doplňující léčebná péče. Brno: NCO NZO, 2007. 143 s.ISBN 978-80-7013-455-9.
BOBATH, B. Hemiplégia dospelých: vyhodnotenie a liečba. 1. slov. vyd. Bratislava: Liečreh Gúth, 1997. 175 s. ISBN 80-967383-4-8.
BRAGDON, A. D., GAMON, D. Když mozek pracuje jinak. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. 113 s. ISBN 80-7367-066-6.
BUIJSSEN, H. Demence: průvodce pro rodinné příslušníky a pečovatele. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. 132 s. ISBN 80-7367-081-X.
CIBULČÍK, F. A J. ŠÓTH. Základná príručka elektromyografických techník: EMG atlas. Martin: Osveta, 1998. 100 s. ISBN 80-8063-001-1.
DOSTÁL, V., CHVÍSTKOVÁ, E. Výživa u Parkinsonovy nemoci. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. 50 s. ISBN 978-80-204-2362-7.
DUFEK, J. Elektromyografie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 102 s. ISBN 80-7013-208-6.
DVOŘÁČKOVÁ, Dagmar. Kvalita života seniorů: v domovech pro seniory. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 112 s. ISBN 978-80-247-4138-3.
FEJFAROVÁ, Vladimíra a Alexandra JIRKOVSKÁ. Léčba syndromu diabetické nohy odlehčením. Praha: Maxdorf, 2015, 351 stran, 1 strana nečíslovaná uvnitř textu. ISBN 978-80-7345-436-4.
Frankl V.E. Lékařská péče o duši. Brno: Cesta,1996. 237 s. ISBN 80-85319-50-0
Friedlová K. Bazální stimulace pro učitele předmětu ošetřovatelství. Frýdek-Místek: Institut bazální stimulace, 2005. 100 s. ISBN 80-239-6132-2
FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace pro učitele předmětu ošetřovatelství 1. a 2. díl. Frýdek-Místek: INSTITUT Bazální stimulace. 2005. 100 s. ISBN 80-239-6132-2
FRIEDLOVÁ, k. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči, 1. vydání. Praha: Grada publishing, 2007. 170 s. ISBN 978-80-247-1314-4
FRIEDLOVÁ, K. Skriptum pro Modul I akreditovaného vzdělávacího programu Bazální stimulace, Frýdek – Místek: INSTITUT Bazální stimulace, Tisk: Tiskárna Kleinwachter Frýdek-Místek, 30 s., 2008
FULGHUM, Robert. Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Vyd. 6., přeprac. a dopl. Praha: Argo, 2003, 231 s. ISBN 807203538x.
HALADOVÁ, E. Léčebná tělesná výchova – cvičení. 3. nezměn. vyd. Brno: NCO NZO, 2007. 135 s. ISBN 978-80-7013-460-3.
HALOVÁ, M. Nemocný v domácí péči I: věnováno nemocným odkázaným na pomoc druhých, jejich ošetřovatelům a rodinám: zvláště pak nemocným Parkinsonovou chorobou, lidem po cévní mozkové příhodě a lidem s roztroušenou sklerózou. Javorník: Miroslava Halová - MAJ.ZJ, 2007. 140 s. ISBN 978-80-239-7316-7.
Haškovcová H. Lékařská etika. 2.dopl.přeprac.vyd. Praha: Galén, 1997. 192 s. ISBN 80-85824-54-X.
HAUKE, Marcela. Zvládání problémových situací se seniory: nejen v pečovatelských službách. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 128 s. ISBN 978-80-247-5216-7.
HRSTKOVÁ, H. a kol.: Výživa kojenců a mladších batolat. Brno: NCO NZO, 2003. 77 s. ISBN 80-7013-385-6
HUDÁKOVÁ, Anna a Ľudmila MAJERNÍKOVÁ. Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 115 s. ISBN 9788024747729.
JIRÁK, R., HOLMEROVÁ, I., BORZOVÁ, C. Demence a jiné poruchy paměti: komunikace a každodenní péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 164 s. ISBN 978-80-247-2454-6.
JIRKOVSKÁ, Alexandra a Robert BÉM. Praktická podiatrie: základy péče o pacienty se syndromem diabetické nohy. Praha: Maxdorf, c2011, 139 s. ISBN 9788073452452.
JIRKOVSKÁ, Alexandra. Jak (si) kontrolovat a zvládat diabetes: manuál pro edukaci diabetiků. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014, 395 s. ISBN 9788020432469.
JIRKOVSKÁ, Alexandra. Syndrom diabetické nohy: komplexní týmová péče. Praha: Maxdorf, c2006, 397 s. ISBN 807345095x.
JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010, 77 s. ISBN 978-80-247-2171-2.
KADAŇKA, Z., J. BEDNAŘÍK a S. VOHÁŇKA. Praktická elektromyografie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1994. 180 s. ISBN 80-7013-181-0.
KALÁBOVÁ, Martina. Rady pro komunikaci. Vyd. 1. Praha: Diakonie ČCE, 2013, 75 s. ISBN 978-80-904711-6-0.
KAŇOVSKÝ, P. a J. DUFEK. Evokované potenciály v klinické praxi. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 238 s. ISBN 80-7013-306-6.
KAŇOVSKÝ, P. Evokované potenciály v klinické praxi. Brno: IDV PZ, 2000. 238 s. ISBN 80-7013-306-6.
KAREN, Igor a Štěpán SVAČINA. Diabetes mellitus v primární péči. 2., rozš. vyd. Praha: Axonite CZ, 2014, 264 s. ISBN 9788090489981.
KAŠÁKOVÁ, Eva, Martin VOKURKA a Jan HUGO. Výkladový slovník pro zdravotní sestry. Praha: Maxdorf, 2015, 431 s. ISBN 978-80-7345-424-1.
KELLER, O. Elektromyografie: možnosti jehlové elektromyografie v diagnostice nervosvalových onemocnění. 1. vyd. Praha: Triton, 1998. 108 s. ISBN 80-85875-60-8.
KELLER, O. Obecná elektromyografie: fyziologické základy a lektrofyziologická vyšetření se zvláštním zřetelem k rozboru potenciálu motorické jednotky. 1. vyd. Praha: Triton, 1999. 173 s. ISBN 80-7254-047-5.
KITTNAR, O. a kol. Lékařská fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4.
KLUSOŇOVÁ, E., PITNEROVÁ, J. Rehabilitační ošetřování pacientů s těžkými poruchami hybnosti. 2. vyd. Brno: NCO NZO, 2005. 117 s. 80-7013-423-2
KLUSOŇOVÁ, Eva a Jana PITNEROVÁ. Rehabilitační ošetřování klientů s těžkými poruchami hybnosti. Vyd. 3., upr. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014, 125 s. ISBN 9788070135679.
KOUKOLÍK F. Mozek a jeho duše. Praha: Galén, 2008. 263 s.ISBN 978-80-7262-314-3
KROBOT, A. a B. KOLÁŘOVÁ. Povrchová elektromyografie v klinické rehabilitaci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. 82 s. ISBN 978-80-244-2762-1.
KUBEŠOVÁ, Hana. Vybrané klinické stavy u seniorů: úskalí diagnostiky a terapie. Praha: Mladá fronta, 2015, 215 s. ISBN 9788020433947.
Kučerová H. Demence v kasuistikách. Praha: Grada, 2006. 108 s. ISBN 80-247-1491-4
LANGMEIER, J., LANGMEIER, M., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství H a H. 1998. 132 s. ISBN 80-86022-37-4
LÁTALOVÁ, K. Agresivita v psychiatrii. Praha: Grada, 2013. 240 s. ISBN 978-80-247- 4454- 4
LEBL, J. a kol. Abeceda diabetu. 3. vydání. Praha: Maxdorf. 2008. 184 s. ISBN 978-80-7345-141-7
LIPPERT-GRÜNER, M. Neurorehabilitace. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 350 s. ISBN 80-7262-317-6.
MAREČKOVá J. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. Praha: Grada, 2006. 264 s. ISBN 80-247- 1399-3
MARKOVÁ, Alžběta. Hospic do kapsy: příručka pro domácí paliativní týmy. 2. aktualizované vydání. Praha: Cesta domů, 2015, 155 stran. ISBN 978-80-905809-4-7.
MORÁŇ, M. Praktická encefalografie. Brno: IDV PZ, 1995. 146 s. ISBN 80-7013-203-5.
MUNZAROVÁ, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005. 156 s. ISBN 80-247-1024-2
NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015, 284 s., viii s. obr. příl. ISBN 9788024744490.
NOVOTNÁ, I., ZICHOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, D. EEG, epilepsie a diferenciální diagnostika poruch vědomí. Brno: NCO NZO, 2008, 81 s. ISBN 978-80-7013-472-6.
PAULOVÁ, M. Jak dál v podpoře kojení v ČR? In: Porodní asistence, 2005, roč. 1, č. 1, s. 24 – 29. ISSN 1801-5808
PENHAKER, M. a M. AUGUSTYNEK. Zdravotnické elektrické přístroje 1. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2013. 411 s. ISBN 978-80-248-3107-7.
PERUŠIČOVÁ, J. a kol. Diabetes mellitus 1. typu. Semily: nakladatelství Geum. 2007. 615 s. ISBN 978-80-86256-49-8
PERUŠIČOVÁ, Jindra. Diabetes mellitus a gastrointestinální trakt. Praha: Maxdorf, [2015], 108 stran. ISBN 978-80-7345-433-3.
PERUŠIČOVÁ, Jindra. Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění - Kardiabetes: průvodce pro každodenní praxi. Praha: Maxdorf, 2015, 119 l. ISBN 9788073454289.
PFEIFFER, J. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 351 s. ISBN 978-80-247-1135-5.
PIDRMAN, V. Demence. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 183 s. ISBN 978-80-247-1490-5.
PIDRMAN, V., KOLIBÁŠ, E. Změny jednání seniorů. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 189 s. ISBN 80-7262-363-X.
POKORNÁ, Andrea a Romana MRÁZOVÁ. Kompendium hojení ran pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 191 s., 8 s. obr. příl. ISBN 978-80-247-3371-5.
POWELL, T. J. Poškození mozku: praktický průvodce pro terapeuty, rodinné příslušníky a pacienty. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. 197 s. ISBN 978-80-7367-667-4.
PREISS M., Kučerová H. Neuropsychologie v neurologii. Praha: Grada, 2006. 368 s. ISBN 80-247-0843-4
PŘIBYL, Hugo. Lidské potřeby ve stáří. Praha: Maxdorf, 2015, 96 stran. ISBN 978-80-7345-437-1.
REKTOROVÁ, I. Kognitivní poruchy a demence. 1. vyd. Praha: Triton, 2007. 190 s. ISBN 978-80-7387-017-1.
REKTOROVÁ, I. Současné možnosti diagnostiky a terapie Parkinsonovy nemoci. Olomouc: Solen, 2009. 42s. ISBN 978-80-87327-00-5.
ROTH, J., SEKYROVÁ, M., RŮŽIČKA, E. Parkinsonova nemoc. 4. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Maxdorf, 2009. 222 s. ISBN 978-80-7345-178-3.
SEIDL, Z. Neurologie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 168 s. ISBN 978-80-247-2733-2.
SEIDL, Z. Neurologie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 168 s. ISBN 978-80-247-2733-2.
SCHWARZ, S. P. Parkinsonova nemoc: 300 tipů a rad, jak ji zvládat lépe: péče, léky, komunikace s lékaři, nákupy, strava, jazyk a řeč, mluvení a psaní, bydlení, bezpečnost, volný čas, cestování, rekreace. 1. české vyd. Praha: Grada, 2008. 109 s. ISBN 978-80-247-2321-1.
SLEZÁKOVÁ, Z. Ošetřovatelství v neurologii. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 232 s. ISBN 978-80-247-4868-9.
ŠPATENKOVÁ, N., a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004. 200 s. ISBN 80-247-0586-9.
TROJAN, S., LANGMEIER, M. Lékařská fyziologie. Praha: Grada. 2003. 771 s. ISBN 80- 247-0512-5
TYRLÍKOVÁ, I. Neurologie pro sestry. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 1999. 288 s. ISBN 80-7013-287-6.
TYRLÍKOVÁ, I., BAREŠ, M. Neurologie pro nelékařské obory. 2. rozš. vyd. Brno: NCO NZO, 2012.305s.ISBN978-80-7013-540-2.
VÁGNEROVÁ M. Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum, 2005. 468 s. ISBN 80-246-0956-8
VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. 1.vyd. Praha: Portál, 2005, s. 320. ISBN 80-7178-998-4
VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 272 s., xvi s. obr. příl. ISBN 978-80-247-3420-0.
WENDSCHE, P. Poranění míchy: ucelená ošetřovatelsko-rehabilitační péče. 2. přeprac.a rozšíř. vyd. Brno: NCO NZO, 2009. 226 s. ISBN 978-80-7013-504-4.
ZACHOVÁ, Veronika. Stomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 200 s. ISBN 9788024732565.

Doporučená literatura zahraniční
Anthem I. Die Dementia Care Mapping Methode (DCM).Bern: Hans Huber Verlag, 2004. 154 S. ISBN 978-3-456-84040-6
Bohm E. Alte verstehen. 6.Aufl.. Bonn: Psychiatrie –Verlag, 2000. 231 S. ISBN 3-88414-124-4
Bohm E. Verwirrt nicht die Verwirrten. 10.Aufl. Bonn: Psychiatrie – Verlag,1999. 208 S. ISBN 3-88414-097-3
Bohm E. Ist heute Montag oder Dezember? 6.Aufl. Bonn: Psychiatrie – Verlag, 1999. 199 S. ISBN 3-88414-062-0
Böhm E. Psychobiographisches Pflegemodell nach Böhm, Band I: Grundlagen. 2.Aufl. Wien: Wilhelm Maudrich, 2001. 289 S. ISBN 3-85175-768-8
Böhm E. Psychobiographisches Pflegemodell nach Bohm, Band II: Arbeitsbuch. 2. Aufl. Wien: Wilhelm Maudrich, 2004. 331 S. ISBN 3-85175-769-6
Kitwood T. Demenz. 5.erg.Aufl. Bern: Hans Huber Verlag, 2008. 237 S. ISBN 978-3-456-84568-5
MesserB. Tägliche Pflegeplanung in der Stationären Altenpflege. 2.aktual.Aufl. Hannover: Schlütersche Verlag, 2004. 320 S. ISBN 3-89993-123-8
Ruhe H.G. Methoden der Biografiearbeit. 2.neu ausgest.u.korrig.Aufl. Weinheim: Beltz Verlag, 2003. 152 S. ISBN 3-407-55882-1
Stefan H., Allmer F., Eberl, J. Praxis der Pflegediagnosen. 2. erw. u. überarb. Aufl. Wien:Springer-Verlag, 2000. 739 S. ISBN 3-211-83400-1

Zpět nahoru

Kalendář akcí


 
pracuji...
Zpět nahoru