Zubní péče


Obecné informace k tématu

zuby, zubní, zubní náhrada, fixní, snímatelné náhrady, snímací, ortodoncie, rovnátka, čelistní ortopedie, zdravotnický prostředek, dentální hygiena, kombinovaná náhrada, implantáty, keramika, ortodontické přístroje

Na poskytování zdravotních služeb v rámci zubní péče se podílí celý dentální tým, který je zastoupen obory: zubní lékař, zubní instrumentářka nebo všeobecná sestra, dentální hygienistka a zubní technik. Tyto obory poskytují péči v zubní ordinaci, výjimkou je obor zubní technik, který jako jediný výrobce zdravotnických prostředků pracuje v zubní laboratoři.

Obor zubní technik se vyznačuje vysokou mírou specializace v činnostech pro zhotovování zubních náhrad a ortodontických pomůcek. Podle návrhu a indikace zubního lékaře je zhotovování výrobků závislé pouze na zubním technikovi, jeho znalostem a především však dovednostem. Mnohdy musí uplatnit veškeré technické myšlení a značnou představivost k tomu, aby připravil zubní náhradu co nejvíce podobnou pacientovu původnímu chrupu. Jeho činnosti vyžadují neustále zdokonalování v praxi a se zaváděním a vývojem nových technologií a materiálů bylo vždy v tomto oboru nutné celoživotní vzdělávání. Moderní zubní laboratoře investují do lidských zdrojů, aby mohly svou nabídkou ovlivnit a rozšířit nabídku zubního lékaře pacientům.

Pokud potřebujete získat přehled o nejnovějších postupech a trendech, jsou pro Vás připraveny vzdělávací akce nejen pro zubní techniky, asistenty zubního technika, ale i zubní lékaře, všeobecné sestry pracující u zubního lékaře, zubní instrumentářky a dentální hygienistky. Možnost prohloubení znalostí v celoživotním vzdělávání na základě požadavků praxe v kurzech a vzdělávacích akcích, které doplňujeme o vždy nové zkušenosti lektorů a školitelů.

Nabízíme vzdělávání v následujících vzdělávacích akcích:

 • Certifikované kurzy
  • 1. Zhotovení kombinované zubní náhrady s využitím zásuvných spojů
  • 2. Zhotovení zubních náhrad na implantáty
 • Vzdělávací akce
  • 1. Současné možnosti a zkušenosti zhotovování snímatelných zubních náhrad
  • 2. Práce sestry a zubní instrumentářky v implantologii
  • 3. Ekonomika zubních laboratoří
  • a další, které naleznete v kalendáři akcí...
Cílem je:
nahradit chybějící chrup pacienta zubní náhradou, která splňuje funkční, estetické a fonační hledisko.
Zpět nahoru

Novinky

Pokud Vás zajímají CAD/CAM technologie, můžete se podívat zde: http://www.zro2.cz/

Vzdělání je schopnost porozumět druhým.
Johann Wolfgang Goethe

Zpět nahoru

Zajímavé články

Zpět nahoru

Fórum

Diskuzní fórum je k dispozici v LMS Moodle. Abyste jej mohli využívat je nutné přihlášení.


Dobrá praxe ČR / zahraničí

KURZ Jednoduché ortodontické přístroje a pomůcky
dobra praxe
Ortodoncie má výuku pouze 39 hodin za celé studium na vyšších odborných školách. Přijďte se naučit jednoduché ortodontické přístroje pomůcky na kurz, který pořádá NCO NZO v Brně ve spolupráci s privátní zubní laboratoří. Obsahem kurzu je zhotovení jednoduchých konstrukčních prvků a také báze přístroje sypací technikou. Ortodontický přístroj vám bude sloužit jako pomůcka pro představu při dalším zhotovení ortodontických přístrojů ve vaší praxi. Po kurzu lze začít postupně pracovat a zdokonalovat se v ortodontické praxi. Přihlášky na www.nconzo.cz

Zpět nahoru

Otestujte své znalosti a odpovězte na následující otázky. Každá otázka má jen jednu správnou odpověď.

1) Kloubní hlavička čelistního kloubu je součástí:

maxily
mandibuly
os frontale

2) Musculus masseter patří mezi svaly:

mimické
žvýkací
tvářové

3) Průměrná hodnota sklonu řezákového vedení je:

10℃
33℃
38℃

4) Bennettův úhel má hodnotu:

11 – 20℃
33 - 40℃
25 - 35℃

5) Pilíře I. třídy podle Voldřicha jsou:

řezáky, špičáky, premoláry
moláry a špičáky
špičáky, premoláry a moláry

6) Redukce okluzní plochy mezičlenů při náhradě dvou zubů je:

10%
20%
30%

7) Mukózní ploška mezičlenů fixních můstků má nasedat:

sedlově
vestibulárně od hřebenové linie
orálně od hřebenové linie

8) Mezi přesné metody zhotovení dělených modelů nepatří:

repoziční destička
pin systém
vodicí kroužky a čepy

9) Opěrné zóny v distálním úseku chrupu mají význam:

nemají žádný zvláštní význam
pro vyhledávání klidové polohy
pro registraci výšky skusu

10) Vyjmenujte implantační materiály podle odezvy organizmu:

bioaktivní, biotolerantní, bioinertní
biokontaktní, biosenzitivní, biopozitivní
biologické, bionegativní, bioinkluzivní

11) Osteoindukce je:

při vzniku, vývoji a přestavbě kosti v defektu
iniciace osteogeneze, vyvolání novotvorby kostní tkáně prostřednictvím fyzikálně-chemických vlastností materiálu
přímé spojení mezi kostní tkání a povrchem implantátu bez mezivrstvy, ankyloza

12) Sklon kloubní dráhy:

je dán strmostí zadního svahu tuberculum articulare a má průměrnou hodnotu 33°
je dán stranami Bonwillova trojúhelníku
je to dráha, která určuje sklon chrupu vzhledem k alveolárnímu výběžku

13) Základem sádry je:

CaSO4
CuSO4
CaCO3

14) Obecně je základem voskových směsí:

karnaubský vosk
parafín
ceresin

15) V CoCr slitinách je v největší míře zastoupen:

kobalt
chrom
molybden

 
Zpět nahoru

Seznam doporučené literatury a zdrojů

Kompletní seznam naleznete v LMS Moodle po přihlášení.

AHMAD, I. Estetika v protetice: postupy pro předvídatelné výsledky. Praha: Quintessenz, 2008. 229 s. ISBN 978-80-86979-06-9.
ANDRIK, P. Stomatoprotetická terapeutická riešenia. Martin: Osveta, 1986. 170 s.
ANTUŠÁK, E. a Z. KOPECKÝ. Úvod do teorie krizového managementu I. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2003. 98 s. ISBN 80-245-0548-7.
BÁRTLOVÁ, S., P. SADÍLEK a V. TÓTHOVÁ. Výzkum a ošetřovatelství. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 185 s. ISBN 978-80-7013-467-2.
BASTL, P. a V. ŠVEC. Zdravotník lektorem. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. 122 s. ISBN 80-7013-251-5.
BĚLOHLÁVEK, F., P. KOŠTAN a O. ŠULEŘ. Management. Olomouc: Rubico, 2001. 619 s. ISBN 80-85839-45-8.
BITTNER, J. a J. SEDLÁČEK. Technologie pro zubní laboranty. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1979. 274 s.
BITTNER, J., M. VACEK a J. NOVÁK. Stomatologické protézy I., II. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1982. 2 sv.
BITTNER, J. a M. VACEK. Gnatologie. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1986. 175 s.
BITTNER, J. Protetická technologie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1989. 148 s. ISBN 80-7013-013X.
BITTNER, J. Protetická technologie pro střední zdravotnické školy obor zubní technik. Díl 1. 1.vyd. Praha: Scientia Medica, 2001. 96 s. ISBN 80-85526-77-8.
BÍLKOVÁ, A. a V. ŠEBESTOVÁ. I. Malý anglický výkladový slovník odborných termínů pro potřeby oboru zubní technik. II. Stomatologický slovník česko-anglický a anglicko-český. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 129 s. ISBN 80-7013-318-X.
BULIK, O. a kol. Perioperační péče o pacienta ve stomatochirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 109 s. ISBN 978-807013-556-3.
BYDŽOVSKÝ, J. Předlékařská první pomoc. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 117 s. ISBN 978-80-247-2334-1.
CAESAR, H. H. a A. RENK. Stomatologická protetika pre zubných technikov. Martin: Osveta, 1997-2008. 3 sv. ISBN 80-8063-168-9.0.
ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993. 415 s.
DAPECI, A. Fixní zubní náhrady v prevenci parodontopatií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 135 s. ISBN 80-210-0456-8.
DOSTÁLOVÁ, T. Snímací protetika-moderní klinické postupy. 1. vyd. Praha: Quintessenz, 1999. 250 s. ISBN 80-902118-4-4.
DOSTÁLOVÁ, T. Fixní a snímatelné protetika. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.
GÖPFERTOVÁ, J., PAZDIORA, P., DÁŇOVÁ, J. Epidemiologie infekčních onemocnění. Praha: UK, 2002. ISBN 80-246-0452-3.
GREGOR, O. Žít se stresem to je kumšt. Jinočany: H & H, 1993. ISBN 80-85467-51-8.
HECOVÁ, H. a K. MONHARTOVÁ. Morfologie zubů, kreslení a modelování zubů. 3. nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 57 s. ISBN 978-80-246-2188-3.
HERBS, D. První pomoc - stručný průvodce pro každého. 1. vyd. Brno: CERM, 2000. 38 s. ISBN 80-7204-154-1.
HLAVÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová připravenost zdravotnictví. 1.vyd. Brno: NCO NZO, 2007. 198 s. ISBN 978-80-7013-452-8.
HOHMANN, A. Konstrukce částečných snímatelných náhrad. 1. vyd. Praha: Grada, 1994. 188 s. ISBN 80-7169-217-4.
HOLČÍK, J., P. KÁŇOVÁ a L. PRUDIL. Systém péče o zdraví a zdravotnictví: východiska, základní pojmy a perspektivy. 2. uprav. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2015. 115 stran. ISBN 978-80-7013-575-4.
HUBÁLKOVÁ, H. a J. KRŇOULOVÁ. Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7262-581-9.
IVANOVÁ, K. Základ etiky a organizační kultury v managementu zdravotnictví. 1.vyd. Brno: NCO NZO, 2006. 240 s. ISBN 80-7013-442-9.
KLEPÁČEK, I., J. MAZÁNEK a kol. Klinická anatomie ve stomatologii. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 331 s. ISBN 80-7169-770-2.
KOMRSKA, J. Materiály pro protetickou technologii. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1991. 121 s. ISBN 80-7013-100-4.
KRŇOULOVÁ, J. a H. HUBÁLKOVÁ. Fixní zubní náhrady. Praha: Quintessenz , 2002.176 s. ISBN 80-902118-9-5.
KUFNER, J. a F. URBAN. Chirurgie čelistních a obličejových anomálií. 12. vyd. Praha: Avicenum, 1981. 507 s.
LAMB, D. J. Celková náhrada moderní postupy při ošetření pacienta. Praha: Quintessenz, 1995. 160 s. ISBN 80-901024-7-6.
LEJSEK, J. a kol. První pomoc. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 271 s. ISBN 978-80-246-2090-9.
MATOUŠKOVÁ, I. Nemocniční nákazy ve stomatologii. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 69 s. ISBN 80-244-1117-2.
MacENTEE, I. M. Celková náhrada. 1. vyd. Praha: Quintessenz, 2001. 143 s. ISBN 978-80-902118-6-5.
MAZÁNEK, J., F. URBAN a kol. Stomatologické repetitorium. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 455 s. ISBN 80-7169-824-5.
MAZÁNEK, J. a kol. Zubní lékařství: propedeutika. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 569 s. ISBN 978-80-247-3534-4.
MELICHERČÍKOVÁ, V. Sterilizace a dezinfekce. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2015. 174 stran. ISBN 978-80-7492-139-1.
MELICHERČÍKOVÁ, V. PRAUS, M. Dezinfekce, hygienická a pracovně bezpečnostní opatření v zubních laboratořích. Quintessenz Zubní laboratoř, 5. ročník, říjen 2001.
MINIBERGEROVÁ, L. a kol. Vybrané kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2010. 78 s. ISBN 978-80-7013—513-6.
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 263 s. ISBN 978-80-7357-738-4.
PAZDERA, J. a O. MAREK. Neodkladné situace ve stomatologii. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 135 s. ISBN 80-247-0622-9.
POKORNÝ, J. Základní problematika paralelometrů a jejich využití v protetické stomatologii. 3. uprav. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. 173 s. ISBN 80-7013-249-3.
POKORNÝ, J. Základy frézovací techniky RSS prvků. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 63 s. ISBN 80-7013-229-9.
PREISKEL, H. W. Zásuvné spoje v klinické praxi. Praha: Quintessenz, 1995. 168 s. ISBN 80-901024-5-x
STRATTON, R. J. a F. J. WIEBELT. Atlas zhotovení částečných snímatelných náhrad. 1. české vyd. Praha: Quintessenz, 1994. 312 s. ISBN 80- 01024-4-1.
SVOBODNÍK, P. Management pro zdravotníky v kostce. Brno: NCO NZO, 2009. ISBN 978-80-7013-498-6.
ŠEDÝ, J. Kompendium stomatologie I. 1. vyd. Praha: Triton, 2012. 1196 s. ISBN 978-80-7387-543-5.
YAMAZAKI, M. Estetické restaurativní ošetřování: komplexní protetické sanace. Praha: Quintessenz, 2005. 319 s. ISBN 80-903181-7-7.
TVRDOŇ, M. a kol. Protetická stomatológia. 2. vyd. Bratislava: Science, 2006. 581 s. ISBN 80-969524-4-7.
VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 319 s. ISBN 80-7178- 998-4.
WEBER, T. Memorix zubního lékařství. 2. české vyd. Praha: Grada, 2012. 584 s. ISBN 978-80-247-3519-1.
ZICHA, A. Částečné snímatelné náhrady. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 53 s. ISBN 80-7184-638-4.
ZICHA, A. Stomatologie. Vybrané kapitoly pro zubní techniky. 1. vyd. Praha: UK, 1998.
ZICHA, A. Kompletní náhrada chrupu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 49 s. ISBN 80-7184-670-8. ZLÁMAL, J. Marketing ve zdravotnictví. 2. nezměn. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. 150 s. ISBN 978-80-7013-503-7.
ZLÁMAL, J. a J. BELLOVÁ. Ekonomika zdravotnictví. 2. uprav. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 249 s. ISBN 978-80-7013-551-8. Odborné časopisy v zubním lékařství a pro zubní techniky.

Zpět nahoru

Kalendář akcí


 
pracuji...
Zpět nahoru