V rámci projektu ,,Vzdělávání ke zvýšení kompetencí zdravotnických pracovníků se zaměřením na poskytování kvality a bezpečí zdravotních služeb“, reg. č.: CZ.1.04/1.1.00/D3.00002 byl vytvořen informační databázový znalostní systém umožňující rozšíření funkcionality ve prospěch cílové skupiny. Nový systém umožní přístup k jednotlivým materiálům a funkcím na základě definovaných uživatelských rolí a zajistí transparentnost a rovný přístup ke kurzům a materiálům.

Jedná se o nově vytvořené informační databázové znalostní systémy, které budou klientům a účastníkům certifikovaných kurzů a vzdělávacích akcí konaných v rámci tohoto projektu poskytovat materiály k dané problematice (přednášky, multimediální obsahy, odborné odkazy apod.).
Znalostní databázové systémy v počtu 9 kusů jsou zaměřeny dle odborných skupin tj. dle odborných zdravotnických oblastí a zaměření:

1. Fyzioterapeutické a ergoterapeutické metody a postupy

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. Ergoterapie je zdravotnická profese, která využívá specifické diagnostické a léčebné metody, postupy a činnosti při léčbě jedinců každého věku, s různým typem postižení, kteří jsou dočasně nebo trvale fyzicky, psychicky, smyslově nebo mentálně postiženi.

2. Krizová připravenost

Poskytování zdravotní péče za krizových stavů a mimořádných událostí musí být prováděno „lege artis“ – v souladu se všemi schválenými medicínskými zásadami. Žádná krize ani předpis nepovoluje použít postupy jiné než schválené. Je také nezbytná prioritní ochrana zdravotnických pracovníků, protože jen oni mohou poskytovat adekvátní zdravotní péči.

3. Kvalita a bezpečí zdravotní péče

Řízení kvality a bezpečí v zařízeních poskytující zdravotní péči má v ČR krátkou historii. Od roku 1990 dochází k zavádění principů Continuous Quality Improvement (CQI) v klinické i neklinické části zdravotnictví. Certifikované kurzy prezentují nástroje systematického přístupu ke kvalitě a bezpečí a externího hodnocení kvality.

4. Lékárenská péče

Absolventi farmaceutických fakult a VOŠ – obor farmaceutický asistent nacházejí uplatnění nejen v lékárenství, ale např. i ve výrobě, kontrole a distribuci léčivých přípravků, zdravotnickém školství a zdravotnicky zaměřených laboratořích. Podle toho se odvíjí i jejich specializační a celoživotní vzdělávání.

5. Neodkladná a intenzivní péče o dětského a dospělého pacienta

Neodkladná a intenzivní péče o dětského a dospělého pacienta zahrnuje kardiopulmonální resuscitaci základní i rozšířenou, zajišťování dýchacích cest akutně i dlouhodobě, umělou plicní ventilaci a distenzní terapii, hodnocení a léčbu bolesti a další činnosti nezbytné k obnovení a stabilizaci základních životních funkcí, udržení stálého vnitřního prostředí a navrácení dobrého zdraví podle nejnovějších klinických doporučených postupů.

6. Perioperační péče

Perioperační péče zahrnuje v úzkém pojetí ošetřovatelskou péči o operovaného pacienta na operačním sále od jeho přijetí až po opuštění prostoru operačních sálů. Zde je pacientovi věnovaná kvalitní perioperační péče navazující na ošetřovatelskou péči na jednotlivých odděleních a splňující platnou legislativu.

7. Nové poznatky v preventivní medicíně

Prevence nemocí a podpora zdraví jsou dnes již nezbytnou součástí národní politiky každého vyspělého státu, neboť zdraví obyvatelstva je podmínkou prosperity státu. Cílem takové zdravotní politiky je zlepšení zdravotního stavu populace, rozvoj potenciálu jejího zdraví a snižování výskytu nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet. Při prvních příznacích rozvíjející se nemoci je nutno využívat služeb zdravotní péče, mnohem účinnější je však vynakládat úsilí na tzv. primární prevenci, tedy na péči o zdraví ještě zdravých osob a celé populace tak, aby se vzniku možných následných onemocnění zcela zabránilo nebo se jejich vznik snížil na nejnižší dosažitelnou míru. Tomu slouží rozsáhlý multidisciplinární obor „preventivní medicína“, založený na vědeckých důkazech a mezinárodních zkušenostech.

8. Ošetřovatelská a nutriční péče

Ošetřovatelská a nutriční péče prochází neustálým vývojem. Vzdělávání je nejvhodnějším způsobem pro nelékařské pracovníky jak sledovat aktuální trendy a pokroky v oblasti medicíny i nutriční péče. Držet krok s nejnovějšími poznatky je předpokladem pro udržení kvality poskytované ošetřovatelské i nutriční péče v ambulantních i klinických provozech zdravotnických zařízení.

9. Zubní péče

Oblast zubní péče zahrnuje nabídku akcí celoživotního vzdělávání zaměřených na zhotovení kvalitní a estetické zubní náhrady, co nejvíce podobné původnímu chrupu pacienta a vybranou aktuální problematiku pro dentální tým.

Kalendář akcí


 
pracuji...